Active Beauty
Podmínky soutěže: Vyhrajte jeden z pěti pobytů v Horním Rakousku

Podmínky soutěže: Vyhrajte jeden z pěti pobytů v Horním Rakousku

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI
(dále jen „Podmínky“)

1. Pořadatel soutěže
1.2 Pořadatelem soutěže je: dm drogerie markt s.r.o., Jeronýmova 1485/19, 370 01, České Budějovice, Česká republika (dále jen „Pořadatel“).

2. Termín a místo konání soutěže
2.1 Soutěž probíhá od 10. 9. 2021 od 00:00 hodin do 24. 9. 2021 do 24:00 hodin. („dále jen Doba konání soutěže“).
2.2 Soutěž je pořádána na území České republiky, a to prostřednictvím internetové stránky www.activebeauty.cz. Výherci soutěže budou vybráni dle principu uvedeného v bodě č. 5 těchto Podmínek.

3. Účast v soutěži
3.1 Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s adresou pro doručování na území České republiky, které dosáhly 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce), (dále jen „Soutěžící“).
3.2 Účast v soutěži není podmíněna nákupem zboží. Soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou, pokud splní všechny podmínky účasti uvedené v těchto Podmínkách. Vícenásobná účast jedné osoby s různými emailovými adresami není možná.
3.3 Výherci budou vybráni dle mechaniky uvedené v bodě 5 „Způsob výběru výherců“ těchto Podmínek. Možnost vyhrát jednu z výher mají pouze ti Soutěžící, kteří správně vyplní všechna povinná pole v registračním formuláři, který bude po Dobu konání soutěže dostupný na www.activebeauty.cz. V případě, že se z důvodu uvedení chybného kontaktu nebude možno s výhercem spojit, zaniká jeho nárok na výhru.

4. Výhry
Každý Soutěžící, který správně odpoví na soutěžní otázky a vyplní registrační formulář (poskytne své kontaktní údaje), bude mít možnost získat jeden z pěti pobytů pro dvě osoby na tři noci ve čtyřhvězdičkovém hotelu se snídaní v Horním Rakousku (Baumkronenweg GmbH, Star Inn Hotel Linz Promenadengalerien, Hotel Stadler Attlersee, Hotel-Restaurant Christkindlwirt Steyr, Parkhotel Bad Schallerbach). Voucher na pobyt je platný do 30. 6.2022. Rezervace po domluvě s konkrétním hotelem podle jeho možností a kapacit za platných obchodních podmínek každého z nich.

Způsob výběru výherců
Výhercem se stává každý 100. úspěšně přihlášený Soutěžící (do vyčerpání výher).

5. Oznámení o výhře
5.1 Výherci budou po ukončení aktivity informováni na e-mail, který uvedli v registračním formuláři. Za správnost kontaktních údajů Pořadatel neodpovídá. Povinnost výhru převzít výherci nevzniká.

6. Vyloučení z účasti v soutěži
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni Soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem (byť jen okrajově nebo částečně) nevyhoví těmto Podmínkám nebo je poruší. Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech Soutěžících, u nichž je dáno důvodné podezření, že během Soutěže uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Za takové praktiky je považováno zejména, nikoli však výlučně:
(a) použití nedovolených prostředků (např. hackerské nástroje, viry, trojské koně apod.), nebo získání jiné výhody pomocí manipulace;
(b) účast prostřednictvím výherních spolků, automatizovaných služeb a především prostřednictvím profesionálních výherních služeb;
(c) účast jménem třetí osoby (s i bez jejího vědomí).
6.2 Zjistí-li nebo bude-li se Pořadatel důvodně domnívat, že existuje jakékoli podezření na porušení těchto Podmínek Soutěžícím, je Pořadatel oprávněn bez dalšího upozornění Soutěžícího vyřadit ze soutěže. Rozhodnutí Pořadatele je konečné bez možnosti odvolání.
6.3 Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a všichni zaměstnanci s nimi spolupracujících agentur a společností a osoby, které jsou těmto osobám blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V případě, že se výhercem stane taková osoba, cena se takovému výherci neodevzdá.

7. Zpracování osobních údajů
7.1 Účastí v soutěži bere Soutěžící na vědomí, že jeho osobní údaje v rozsahu jeho [jména, příjmení, doručovací adresy na území České republiky, e-mailové adresy] a případně dalších údajů následně sdělených Pořadateli budou zpracovávány Pořadatelem, jakožto správcem osobních údajů, pro účely pořádání soutěže a určení výherců, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů, nejdéle však na dobu dvou měsíců od ukončení soutěže. Následně budou osobní údaje smazány.
7.2 Zásady zpracování osobních údajů Pořadatele jsou dostupné na internetové stránce www.activebeauty.cz/ochrana-osobních-údajů.

8. Závěrečná ustanovení
8.1 Účastí ve hře vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s těmito Podmínkami a zavazuje se je plně dodržovat.
8.2 Pořadatele je možné v souvislosti se soutěží kontaktovat též na e-mailové adrese activebeauty@dm.cz.
8.3 Pořadatel může tyto podmínky změnit; informace o změně spolu s úplným zněním podmínek bude po Dobu konání soutěže dostupná na internetové stránce www.activebeauty.cz (dále jen „Soutěžní stránka“). Pořadatel může současně soutěž odložit, přerušit nebo zrušit; každá taková změna bude rovněž vyhlášena na Soutěžní stránce. Veškeré případné změny budou podloženy závažnými důvody a při maximálním šetření zájmů Soutěžících.
8.4 Podmínky mohou být ve zkrácené verzi komunikovány na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tyto úplné Podmínky jsou považovány v rámci soutěže za jediné, úplné a konečné.
8.5 Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Soutěžícího v této soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce. Soutěžící má dále právo zahájit také mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.
Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.
8.6 Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (včetně zejména např. funkčnosti doručovacích služeb, internetu nebo e-mailového spojení se Soutěžícím).
8.7 Tyto Podmínky se řídí platným právním řádem České republiky. Tyto Podmínky jsou k dispozici přímo u zadání soutěže.